Tại Việt Nam

Chúa Quan Phòng đã dẫn đến đan viện Sept-Fons những người thành tâm tìm kiếm Chúa từ nhiều châu lục khúc nhau. Từ gần mười năm qua, nhịp cầu nối tiếp nhịp cầu, các bạn trẻ Việt Nam đã có thể hiện thực hóa ước muốn sống dâng mình cho Chúa trong đời sống cầu nguyện tại nơi đây.

Đan viện Sept-Fons đã thành lập nhiều nhà con tại nhiều quốc gia. Nếu Chúa muốn, Sept-Fons cũng sẽ thành lập đan viện tráppít tại Việt Nam, để cho đặc sủng của đan sĩ tráppít, của đời sống cầu nguyện chiêm niệm trong dòng kín, có thể nâng đỡ cho Giáo hội tại đất nước này.