Thomas Merton

Thomas Merton (1915-1968) là đan sĩ tráppít Hoa Kỳ. Trở lại Công giáo vào năm 1938, vào Đan viện Gethsemani (Mỹ) ít lâu sau đó. Được biệt đến như một cây bút thiêng liêng và thi ca, ngài xuất bản rất nhiều sách, cụ thể về đời sống chiêm niệm và cầu nguyện, cũng như những tiểu sử các nhân vật tôn giáo. Những tác phẩm đầu tiên của Thomas Merton mang nhiều chủ đề khác nhau : cuộc trở lại của ngài, nghĩa là từ một người trẻ sống không có Thiên Chúa đến khi gặp được chính Đức Kitô ; lịch sử phát triển của đan sĩ tráppít tại Hoa Kỳ và châu Á ; những tìm tòi về một đời sống đan tu đích thực mang tính chiêm niệm trong dòng thế kỷ XX. Cũng như rất nhiều những chủ đề liên quan đến hiện trạng của thế kỷ XXI.